Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής «δεδομένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το διαδικτυακό του  τόπο www.svoutirakou.com (εφεξής «διαδικτυακός τόπος» και σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών. 

 

 1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

 

 • Δεδομένα που απαιτούνται για την επικοινωνία μας με την επισκέπτη/χρήστη στο πλαίσιο εκδήλωσης πρόθεσης ενημέρωσής του, εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων, διαχείρισης σχολίων μέσω του διαδικτυακού τόπου, παραπόνων, ερωτήσεων και αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω δεδομένα περιορίζονται στο δηλωθέν από τον επισκέπτη/χρήστη ονοματεπώνυμο, στο δηλωθέν τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε δεδομένα αυθεντικοποίησης (όνομα χρήστη) κατά την περίπτωση εγγραφής του για αναρτήσεις στο blog του διαδικτυακού μας τόπου.  

 

1.2. Cookies

 

Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων.

 

 • Φωτογραφιών ή και video από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τον

Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία.

 

 • Δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ( Perfect

eClass)

 

 • Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους, λαμβάνουμε τη διεύθυνση

URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

 

 1. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, μήνυμα, ερώτημα ή αίτημά σας στο διαδικτυακό μας τόπο.

 

 1. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της δημοσίευσης κειμένου σας στον διαδικτυακό μας τόπο, την επικοινωνία που έχετε ζητήσει, την απάντηση μας σε σχόλιο, αίτημα, παράπονο ή ερώτημα που αυτοβούλως έχετε υποβάλει. 

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων. 

 

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. Τα δεδομένα μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, όπως τα δηλώνει ο ίδιος ο Επισκέπτης, συλλέγονται κατ’ αίτηση του ίδιου του Υποκειμένου για να αξιολογηθούν αιτήματα εγγραφής ή επικοινωνίας ή επιθυμίας ανάρτησης κειμένου στο blog του διαδικτυακού μας τόπου, και η επεξεργασία τους νομιμοποιείται από τη λήψη συγκατάθεσης.  

 

4.2. Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του διαδικτυακού μας τόπου.

 

4.3. Η επεξεργασία που αφορά στην ανάρτηση φωτογραφιών ή και video από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, νομιμοποιείται εφόσον έχει ληφθεί προγενεστέρως η συγκατάθεση των υποκειμένων (ενήλικα υποκείμενα) ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα (ανήλικα υποκείμενα).  

 

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον επισκέπτη του δικτυακού μας τόπου και η επεξεργασία αυτών, περιορίζεται εντός του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία και σε περίπτωση ανάγκης που απορρέει από το σκοπό συλλογής τους, πρόσβαση σε αυτά δύναται να έχει εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Εκπαιδευτικού Οργανισμού το οποίο δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας καθώς και λοιπό τεχνικό προσωπικό υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία του διαχείριση του διαδικτυακού μας τόπου.

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε έτερη διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική, πλην της περίπτωσης κατά την οποία έχουμε τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου όπως ενδεικτικά κοινοποίηση/γνωστοποίηση ονοματεπωνύμου και λοιπών στοιχείων για σκοπούς ανάρτησης κειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας του υποκειμένου στο blog του διαδικτυακού μας τόπου.

 

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή εφόσον έχουμε εκ των προτέρων τη ρητή σας συγκατάθεση σας.

 

 1. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το Προσωπικό του σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.

 

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; 

 

7.1. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στο διαδικτυακό μας τόπο, τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στον Ιστότοπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

 

7.2. Η διαγραφή εκάστου Cookie περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies.

 

7.3. Στοιχεία που εσείς μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου (e-mail, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας), αποθηκεύονται για όσο καιρό απαιτείται, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα, σχόλια, αιτήματα κ.λπ. και, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το νόμο.  

 

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

 

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ.τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).

 

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

 

Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

 

 

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.

 

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

 

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

 

 1. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας:

– ταχυδρομικώς στον «Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία» Ευρυπίδου 80, Νίκαια, Αττικής ή

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο olagiatinpaideia@gmail.com ή

– τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 49 66 400

 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

 

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

 

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

 1. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

10.1. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία, δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

 

10.2. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία και η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

10.3. Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

 

 1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

 

Εφόσον έχετε ερωτήσεις που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:


Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΥ – Όλα για την παιδεία

Ευρυπίδου 80, Νίκαια, Αττικής, 184 52

olagiatinpaideia@gmail.com

210 49 66 400